Bilag til punkt 5. Behandling af indkomne forslag

Pingvinens bestyrelse har indsendt forslag til ændring af Pingvinens vedtægter §9 (ordinær generalforsamling) og §12 (udvalg) til behandling på generalforsamlingen. Ændring af vedtægternes §9 og §12 er skitseret nedenfor samt vedlagt dagsordenen som bilag. 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 1. marts.

Medlemmerne indvarsles hertil med mindst 3 ugers varsel før afholdelse. Indvarslingen sker gennem en lokal ugeavis.

Ny: Medlemmerne indvarsles hertil med mindst 3 ugers varsel før afholdelse. Indvarslingen sker med opslag på foreningens hjemmeside, sociale medier, hvor foreningen er tilmeldt, og mail til foreningens medlemmer.

Begrundelse for ændring: Ændring af indvarsling af generalforsamling til andre medier end lokal ugeavis er ud fra ønske om at spare omkostning til annonce i lokalavis.

§ 12 Udvalg og formand for svømmeskole, konkurrenceafdeling og fitnessafdeling (tilføjet)

Direkte under bestyrelsen oprettes faste udvalg: svømmeskoleudvalget og konkurrenceudvalg

Ny: Direkte under bestyrelsen udpeges en formand for henholdsvis svømmeskolen, konkurrenceafdelingen og fitnessafdelingen. Der udpeges ligeledes en stævnekoordinator. Formænd og stævnekoordinator refererer til bestyrelsen.

Ny: Direkte under bestyrelsen kan desuden oprettes et eller flere faste udvalg efter behov. Udvalg refererer til bestyrelsen.

I hvert af de faste udvalg skal der mindst sidde 1 medlem fra bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger udvalgsformand samt øvrige udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til udvalgsarbejde, når de er fyldt 16 år.

For faste udvalg er bestyrelsesmedlemmet direkte bindeled til bestyrelsen.

For øvrige udvalg er udvalgsformand direkte bindeled til bestyrelsen

Bestyrelsen kan oprette andre udvalg eller underudvalg efter aktuelt behov. Såfremt der nedsattes et underudvalg refererer det til udvalgsformanden og udvalget, hvorunder det er nedsat.

Ny: Formanden for henholdsvis svømmeskolen, konkurrenceafdelingen og fitnessafdelingen skal sikre et alsidig udbud af aktiviteter for foreningens medlemmer.

Konkurrenceudvalg er kun beslutningsdygtig, når udvalgsformand og mindst af dens medlemmer er til stede,

Ny: Udvalg Øvrige udvalg er kun beslutningsdygtig, når udvalgsformand og mindst 1 af dens medlemmer er til stede. Over udvalgenes forhandlinger føres en protokol.

Forpligtelserne ved de enkelte poster i udvalgene: Udvalgsformanden skal lede og fordele udvalgets opgaver.

Sekretæren skal føre udvalgets forhandlingsprotokol.

For de enkelte udvalg er opgaver:

Ny: Opgaver

Ny: Formanden for svømmeskolen Svømmeskoleudvalget står for undervisning og motionssvømning samt andre aktiviteter uden konkurrence-element. Formanden og evt. udvalg Udvalget står ligeledes for mærkestævner i samarbejde med arrangementsudvalget                                                                                                               

Ny: Formanden for konkurrence-afdelingen Konkurrenceudvalget står for at arrangere konkurrencesvømning samt andre vandaktiviteter med konkurrence-element. Formanden og evt. udvalg Udvalget står ligeledes for stævner knyttet til disse konkurrence­ sportsgrene i samarbejde med stævnekoordinator. arrangementsudvalget.   

Ny: Formanden for fitnessafdelingen står for undervisning og aktiviteter i vand, der ikke omfatter svømning.

Begrundelse for ændring: De nævnte udvalg for svømmeskolen og konkurrence er ikke længere aktive og er blevet erstattet af formand for henholdsvis svømmeskolen, konkurrenceafdeling og fitnessafdeling. Vi ønsker med vedtægtsændringen at bringe vedtægterne i overensstemmelse med klubbens gældende struktur og drift.